ОБЯВЯВАНЕ НА ГФО НА ЕООД, ООД и АД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР - ВЕЧЕ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН!


Оттук можете да поръчате обявяването на вашия ГФО в Търговския регистър без дори да станете от стола си.
Няма нужда от нотариална заверка на пълномощното. Няма нужда вие да следите за указания или отказ.

Срокът за обявяване на ГФО на ЕООД и ООД по закон е до края на месец юни.Тази година срокът изтича в 00:00ч на 01.07.2014г , тъй като последния ден от месеца е неработен ден, срокът изтича в края на първия работен ден

Таксата е 60 лв и е окончателна, като в нея е включено всичко вкл и държ. такса за ТР, банкови такси и др.

След 27.06. таксата е 90лв, тъй като е края на срока и се очаква натоварването на ТР е огромно и да се налага да се работи в късните часове на почивните дни, когато достъпа до портала на ТР се нормализира. Ако няма проблеми с достъпа до ТР, справедливо е и таксата да не търпи промени, но това не може да се предвиди, затова моля попитайте своевременно.

Таксата е платима e по банкова сметка IBAN: BG59 CECB 9790 1091 7186 01
с титуляр Анастасия Валентинова Терзиева, основание: ДТ и хонорар обявяване ГФО

Изпратете сканирани: 1. ГФО /в един файл не по голям от 4 МБ/; 2.протокола за приемане на ГФО/в отделен фаил/; 3. пълномощно/в отделен фаил/ и 4.декларация по чл.13ал.4 от ЗТР /в отделен фаил/ на адрес: 

anastasia.terzieva@lawyerbg.info и/или се обадете на тел. 0888139667. 

или по куриер на адрес: София 1303, ул. С.Врачански 35 за адв. Анастасия Терзиева /с предв. потвърждение поради изтичане на срока/

Важно: Съгласно изискванията на Агенция по вписванията, ГФО /респ.Одит.доклад и ГДД/ трябва да е в оригинал или под формата на препис, заверен или нотариално или "вярно с оригинала" от управителя. В ТР има ограничение за размера на прикачените файлове, и не е допустимо да превишават 4МВ, затова е препоръчително да сканирате на по-ниска резолюция в PDF или  JPG. Целия ГФО е удачно да бъде в един фаил. Пълномощното, когато упълномощавате адвокат не се нуждае от нотариална заверка.

Ако нямате бланки за протокола, пълномощно и декларация по чл.13ал.4 от ЗТР, ще ги получите безплатно и ще ви помогнем със съвети за попълването им.

Ще прегледаме всички изпратени ни документи и ако евентуално има пропуски или непълноти, които създават риск да бъде постановен отказ/липсващи страници, подпис на управител, липсващо приложение и т.н./ ще ви помогмен и посъветваме как да ги отстраните.

Ако желаете едновременно обявяване на актове и за предходни години от 2007г насам, можете да го напавите с една обща такса към ТР, и доплащане към нас по 20лв за всеки допълнителен отчет за същото дружество.

Ако желаете да бъдат подадени документите със заличени данни, моля изпратете ни и копия от документите с заличени данни. Специално за ГФО заличаването няма особен смисъл защото ГФО практически нама данни подлежащи на заличаване , а пълномощното и декларацията не се показват на сайта. Единствено Протокола може да съдържа лични данни, но в него не сте задължени д апищшете повече от трите имена на лицта. Ще считаме че желаете подаването на документите във вида във който ни ги изпращате. 

Можете да подмените всички подадени досега в ТР документи с такива със заличени данни и по-късно и то едновременно за всички документи в ТР, като отделна услуга, защото от само частичното заличавне на данните няма реална полза за вас.

Ако подлежите на одит, то одиторския доклад и доклада за дейността на управителния орган подлежат също на обявяване с отделно заявление, мака р че това не е така общоизвестно какато за амите ГФО. Доскоро всичко се подаваше общо с едно заявление Г1, но след последните промени с Г2 се подава само ГФО, а с Г1 всякакви други актове, включително и одиторския доклад и доклада за дейността на управителния орган. За обявяването общо на двата документа с отделно Г1 : одиторския доклад и доклада за дейността на управителния орган се заплаща нова такса. вкл. и за ТР.


Ние следим за указания от ТР ежедневно и ако за вашето дружество има указания ще се свържем с вас още същия ден.


При евентуален отказ по наша вина /във всички случаи освен когато причината за отказа е в самия ГФО / няма да дължите повторна такса.


Отстъпки: За обявяване на ГФО на повече от 5 дружества можете да ползвате отстъпка от 5 лв за всяко дружество.

Обявената цена и остъпката важи до 3 дни преди изтичане на срока за обявяване тъй като след тази дата броя на заявките към ТР лавинообразно растат, настъпват сривове и забавяне при подаването и понякога се налага ГФО да се подават много след изтичане на работното време когато работата на портала се нормализира.

От 28.06.2014г до 30.06.2014 за ЕООД и ООД и от 25.07.2014г до 31.07. 2014г за АД и други ТД и кооперации стойността на услугата е 100лв поради големия обем работа, забавянето на достъпа до сайта на ТР в края на срока и необходимостта услугата да се реализира в извънработно време включително и късно през нощта. Заявки подадени през последните 48 часа от срока се приемат по преценка в зависимост от конкретното състояние на ТР и възможността да изпълним поетото задължение, затова не чакайте последния срок.
Услугата се извършва от: За контакти: адв. Анастасия Терзиева София 1303, ул."С.Врачански" №35 вписана в Софийска адвокатска колегия телефон: 0888 139 667; skype: anastassia.terzieva с личен № 1700096810 e-mail: anastassia.terzieva@lawyerbg.info
ЗА ЕКСПРЕСНА ПРОЦЕДУРА: Платете таксата по горепосочената сметка и ни и изпратете  сканирани ГФО с приложенията: протокол за приемане на ГФО, декларация по чл.13 ал.4 ЗТР и пълномощно и също и ако имате одиторския доклад и доклада за дейността на управителния орган ако има такъв на anastasia.terzieva@lawyerbg.info./ако внесете сумата  в клон на ПИБ, плащането ще се отрази веднага и не е необходимо да сканирате вносната бележка, а само да ни уведомите за плащането. 
Пълномощно попълнено с моите данни, и при необходимост бланки за декларация и протоколи можете да изтеглите от менюто в началото на страницата.
Обърнете внимание че има съществено различие в протокола когаор се касае за ЕООД и ООД.

Изпратените ни подписани и сканирани документите се подават по реда на заявката и след постъпило плащане по горепосочената сметка.

Успешен и плодотворен бизнес ви пожелавам. :)))
Благодаря на всички миналогодишни клиенти които започнаха да се обаждат още от края на м. април и ми гласуваха отново своето доверие.
адв. Анастасия Терзиева