БЛАНКИ за пълномощно, протокол и декларация по чл. 13, ал.4 ЗТР

........................       ЕООД , ЕИК …....................

седалище и  адрес на управление:…………………………………………………….

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.13, ал.4 от ЗТР

 

…................................в качеството си на УПРАВИТЕЛ и ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на ............................, ЕИК …...................., със седалище и адрес на управление:

 

 

ДЕКЛАРИРАМ истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на

представените за обявяване актове относно представляваното от мен дружество;

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 НК, за деклариране на неверни

данни.

 

Декларатор:
ПЪЛНОМОЩНО

 

Долуподписаният ….............................., ЕГН ….................., лк. №........................., изд на........................ от МВР-....................., адрес: …..................................................................; в качеството си на УПРАВИТЕЛ на …....................................., ЕИК..........................................., със седалище и адрес на управление: …........................................, наричано в пълномощното „Дружеството”

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ: АДВОКАТ АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВА ТЕРЗИЕВА, ЕГН7702226356, рег. в Софийска Адвокатска Колегия с личен № 1700096810, служебен адрес: София 1303, ул.„Софроний Врачански” №35, тел: 0888139667 да представлява дружеството и мен, в качеството ми на негов управител пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията със следните права:

Да извършва всички необходими правни и фактически действия за обявяване на ГФО на дружеството в Търговския регистър като подава, включително и по електронен път, и подписва със собствения си електронен подпис заявления за обявяване на актове в търговския регистър към Агенция по Вписванията, в това число да заверява документи и да декларира истинността им и да обжалва евентуален отказ за обявяване.

Да получава, включително и по електронен път: уведомления, справки, откази, да се подписва за получаването им, включително и със собствения си електронен подпис.

 

Упълномощител:                                         ........................ЕООД , ЕИК …....................

седалище и  адрес на управление:……………………………………….

 

 

 

РЕШЕНИЕ

на Едноличния собственик на капитала на ................ , ЕИК ..................седалище и  адрес на управление: ..........................................

 

 

Днес  на ................, ................................... ЕГН ................................, в качеството си на едноличен собственик на капитала на .................... , ЕИК …............... , взе следните решения:

 

1 ПРИЕМА Годишния финансов отчет на  ......................, ЕИК....................... за .................

 

Едноличен собственик на капитала:


……………………………………….. ООД, ЕИК………………………………..

седалище и  адрес на управление: ……………………………………………………………………

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

От Общото събрание на „……………………………….“ ООД, ЕИК………………………………, седалище и  адрес на управление:  …………………………………………………………………… На събранието присъстват всички съдружници:

1.……………………………………………………………..

2………………………………………………………………

3……………………………………………………………… 

Днес на ....................., на адреса на управление, в ………… ( …………………)часа се проведе Общо събрание на съдружниците на „…………………………“ ООД, ЕИК………………….

 След като се установи, че няма пречки за провеждане на заседнаието, същото се открива с предварително обявения дневен ред:

 

            1.Приемане на ГФО за предходния отчетен период.

 

След проведените обсъждания и след като се запознаха с ГФО и отчета на управителния орган за дейността, Общото събрание взе  следните решения:

 

1.      ПРИЕМА Годишния финансов отчет на  „………………………………………“ ООД за 2012 г;

 

 

Съдружниците  с подписването на настоящия протокол потвърждават, че са редовно поканени на общото събрание.

 

Съдружници:

                         

1.……………………………………………………………..

2………………………………………………………………

3……………………………………………………………… 

                     

Comments