Декларация за неактивност за НСИ изтеглете оттук

Съгласно официалния сайт на НСИ:

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2011 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2011 година (Приложение 12).

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2011 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите както от методолозите в ЦУ, така и от експерти отТериториалните статистически бюра.


Декларация за неактивност през 2011 година

Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2011 година не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на декларацията срок до 30 април 2012 г. е задължително съгласно Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2012 година.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2011 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.

През 2012 година НСИ Ви дава възможност да представите декларацията си за неактивност през 2011 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носителповече
Чрез подаване по електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика”повече

ВАЖНО! Декларация за неактивност през 2011 г. се подава единствено в Информационна система “Бизнес статистика” или в съответното Териториално статистическо бюро на хартия.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони в ЦУ или от ТСБ:

 

Име

Електронна поща

Телефон

За въпроси по технически проблемипо задействането и експлоатацията на системата

Цанка Лазарова

 

Лидия Кръстева

isbs_tech@nsi.bg

02/9857 118

 

02/9857 616

За въпроси по съдържанието и попълването на декларацията

Кармен Искрова

isbs_stat@nsi.bg

02/9857 160

Годишна отчетност за 2011 година

През 2012 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността, т.е. ще можете да подадете данъчната си декларация и годишния отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

Ċ
анастасия терзиева,
24.03.2012 г., 13:42 ч.
Comments